Публикации
                             


                             


                             
Отказ от наследство- общи положения и процедура.


                                                                                                                    


Право на ползване- обща характеристика и учредяване.                             


Прехвърляне на дружествени дялове.                             


Обжалване на действията на частния съдебен изпълнител.                             


Принудително събиране на парични вземания. Заповедно производство.                             


Защитена част от имуществото на длъжника- физическо лице. Несеквестируемост.