Учредяване на ООД /Регистрация на фирма/. Необходими документи.

 

Учредяване на дружество с ограничена отговорност  /Учредяване на ООД/


Според разпоредбата на чл. 1 от Търговския закон търговец е:

Ø  Всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:

·         покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;

·         продажба на стоки от собствено производство;

·         покупка на ценни книги с цел да ги продаде;

·         търговско представителство и посредничество;

·         комисионни, спедиционни и превозни сделки;

·         застрахователни сделки;

·         банкови и валутни сделки;

·         менителници, записи на заповед и чекове;

·         складови сделки;

·         лицензионни сделки;

·         стоков контрол;

·         сделки с интелектуална собственост;

·         хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;

·         покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;

·         лизинг;

Ø  търговските дружества;

Ø  кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации;

Ø  всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1 на чл. 1 ТЗ;

Следователно качеството „търговец“ може да бъде придобито от едно лице в следните хипотези:

Ø  Когато извършва по занятие някоя от описаните по-горе дейности, като в този случай качеството „търговец“ се придобива по силата на закона, без да е необходима регистрация. В конкретната хипотеза обаче за лице осъществяващо търговска дейност все пак съществува задължение да се впише в търговския регистър /чл. 6, ал. 1 ЗТРРЮЛНЦ/.

Ø При регистрация на Търговско дружество и кооперация с изключение на жилищностроителните кооперации. Същите са търговци по своята правно-организационна форма, като придобиват качеството на  търговец от момента на тяхната регистрация

Ø  В случай че едно лице образува предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1 на чл. 1 ТЗ.

Към днешна дата най-разпространената и предпочитана форма за стартиране на малък или среден бизнес в България е дружеството с ограничена отговорност. Това е така поради ниския размер на минималния капитал необходим за учредяване на ООД и фактът, че съдружниците отговарят за задълженията на дружеството ограничено, до размера на дяловата си вноска в капитала му.

Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица. В настоящия случай ще разгледаме процедурата за учредяване на дружество с ограничена отговорност от две или повече лица.

За учредяване на ООД, на първо място, следва да се проведе учредително събрание, на което учредителите:

·  Вземат решение за учредяване на дружество с ограничена отговорност и определят фирмата /името/ на дружеството.

·        Определят седалището и адреса на управление на дружеството.

·        Определят предмета на дейност на дружеството.

·        Определят капитала на дружеството и разпределението му.

·        Приемат и утвърждават дружествения договор.

·      Определят ръководните органи на дружеството и избират и назначават управител на дружеството.

Дружественият договор се сключва в писмена форма, като в чл. 115 ТЗ е установено задължителното съдържание на същия, а именно:

·        фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;

·        предмета на дейност и срока на договора;

·        името, съответно фирмата и единния идентификационен код на съдружниците;

·  размера на капитала- когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала, в договора се определят сроковете и условията за внасянето му; срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството, съответно от увеличаване на капитала;

·        размера на дяловете, с които съдружникът участвува в капитала;

·        управлението и начина на представителство;

·        предимствата на съдружниците, ако са уговорени;

·        други права и задължения на съдружниците;

След като е проведено учредителното събрание и съдружниците /учредители/ са взели описаните по-горе решения, следва:

Ø  да бъде открита набирателна сметка на дружеството, по която да бъде внесен установеният в закона минимум от капитала;

Ø  да бъдат подготвени необходимите документи за регистрация на дружеството в Търговския регистър /документите са описани по-долу/;

Ø  да бъдат предприети действия за вписване /регистрирано/ на дружеството в Търговския регистър;

Вписването има конститутивно действие, т.е. дружеството възниква от момента на неговото вписване в регистъра.

Регистрацията в Търговския регистър се осъществява чрез подаване на заявление по образец А4, което може да бъде намерено на сайта на Търговския регистър. Към заявлението следва да бъдат приложени следните документи:

·        Дружествен договор;

·        Протокол от учредително събрание;

·    Декларация по чл. 141, ал. 3 от Търговския закон- подписана от управителя /при тази декларация е необходимо подписът на управителя да е нотариално заверен/;

·        Бележка за внесен капитал /за всеки един от съдружниците/;

·        Декларация по чл. 141 и чл. 142 от Търговския закон- подписана от управителя;

·   Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закон за Търговския регистър /Подписва се от заявителя/;

·        В случай че заявител е адвокат с изрично пълномощно, то също се прилага към заявлението.

·        Документ за заплатена държавна такса, в случай че същата е заплатена предварително по сметка на Агенция по вписванията.

Заявлението може да се подаде от заявителя или от лице с изрично писмено пълномощно. В случай че заявлението се подава от лице с изрично пълномощно,  подписа на заявителя следва да е нотариално заверен, а лицето, което подава заявлението представя декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя/Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закон за Търговския регистър/.

За регистрацията на дружество с ограничена отговорност се събират следните държавни такси към Агенция по вписванията- Търговски регистър:

Ø  При подаване на заявлението на хартиен носител се събира държавна такса в размер на 110 лева;

Ø  При подаване на заявлението по електронен път се събира държавна такса в размер на 55 лева /за подаване на заявлението по електронен път е необходим електронен подпис/;

 

Съкращения:

ООД- Дружество с ограничена отговорност

ТЗ – Търговски закон

                                                                    

Изложената по-горе информация не представлява правен съвет, а има единствено информативен характер. В случай че имате нужда от правна консултация по конкретен казус, не се колебайте да се свържете с нас.

Учредяване на дружество с ограничено отговорност /ЕООД, ООД/. Регистрация на фирма.

Вписване в търговския регистър. 

Необходими документи за учредяване на фирма.