Получих покана за доброволно изпълнение от съдебен изпълнител. Какво трябва да знам?

 

Получих покана за доброволно изпълнение от съдебен изпълнител. Какво трябва да знам?

В случай че получите покана за доброволно изпълнение от частен или държавен съдебен изпълнител и срещу Вас е образувано изпълнително дело, следва да сте наясно със следните обстоятелства:

Общи положения в изпълнителното производство

Съдебният изпълнител пристъпва към образуване на изпълнително дело по молба на заинтересованата страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.

Най-често става дума за изпълнителен лист, издаден въз основа на заповед за незабавно изпълнение, по която кредитор е банка, но изпълнителният лист може да е издаден и въз основа на влязло в сила решение или определение на съда, осъдително решение на въззивния съд или друг акт установен в закона.

Особености при заповедното производство по чл. 410 ГПК

***Следва да се има предвид факта, че в случай че изпълнителният лист е издаден въз основа на заповед за незабавно изпълнение по чл. 410 ГПК, тъй като заповедта вече веднъж е била връчена на длъжника и съответно е влязла в сила, на основание чл. 428, ал. 1 ГПК нов срок за доброволно изпълнение не се дава на и вместо нова покана, на задълженото лице се връчва съобщение за образуваното изпълнително дело и копие от изпълнителния лист /в този смисъл РЕШЕНИЕ № 60291 ОТ 12.01.2022 Г. ПО ГР. Д. № 2097/2021 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС/. Т.е. в тази хипотеза на длъжника не се връчва покана за доброволно изпълнение, а съобщение за образуваното изпълнително дело.

Какви действия следва да се предприемат от страна на длъжника

На първо място, преди да получи поканата, длъжникът трябва да се увери, че всички приложения, описани в нея, са налице. В случай че липсват приложения, този факт се отбелязва от длъжника в разписката за приемане на поканата, а липсващите приложения задължително се изброяват изрично.

На следващо място, след като получи поканата, длъжникът следва да отбележи върху нея датата, на която тя е получена, тъй като от този ден започват да текат срока за доброволно изпълнение /двуседмичен срок/ и за подаване на възражение срещу заповедта за незабавно изпълнение /едномесечен срок/.

Съдържание на поканата за доброволно изпълнение

На следващо място, длъжникът следва да се запознае детайлно със съдържанието на поканата и приложените към нея заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Поканата съдържа името и адреса на взискателя и предупреждение към длъжника, че ако в дадения му срок не изпълни задължението си, ще се пристъпи към принудително изпълнение. В покана за доброволно изпълнение следва да са посочени и сумата, която се дължи, името на съдебния изпълнител, информация за контакт със същия и номера на изпълнително дело.

В заповедта за незабавно изпълнение следва да се съдържа информация за произхода на вземането, за което е издадена ЗНИ и изпълнителен лист /най-често това е договор или фактури, по които липсва изпълнение/.

В поканата се съобщават наложените запори и възбрани. Т.е. в срока за доброволно изпълнение могат да бъдат наложени обезпечително мерки, но не могат да бъдат предприети действия за принудително изпълнение върху имуществото на  длъжника.

Справка по номер на изпълнително дело

В случай че длъжникът има нужда от допълнителна информация може да направи справка при съдебния изпълнител по номера на изпълнително дело. Справките по изпълнителни дела се осъществяват на място- в кантората на съдебния изпълнител, след като длъжникът се легитимира.

На следващо място, след като се е запознал със съдържанието на поканата и приложенията към нея, длъжникът следва да прецени дали наистина дължи претендираните в поканата суми.

Искане за прекратяване на изпълнителното дело

В случай че претендираните суми са вече заплатени, длъжникът може да подаде молба за прекратяване на изпълнителното дело, като представи със същата и доказателствата, че сумата е погасена /чл. 433, ал. 1, т. 1 ГПК/.

Доброволно изпълнение по изпълнително дело

В случай че длъжникът прецени, че претендираните суми наистина се дължат той може да предприеме действия за изпълнение на същите. Тук следва да се вземе под внимание и факта, че в случаите, когато изпълнението се извършва от частен съдебен изпълнител, длъжникът дължи такса и при плащане в срока за доброволно изпълнение /в този смисъл РЕШЕНИЕ № 640 ОТ 04.10.2010 Г. ПО ГР. Д. № 920/2009 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС/. Ако задълженото лице няма възможност да заплати цялата сума в срока за доброволно изпълнение, може да се свърже с взискателя по делото, за да направи опит да сключи споразумение за разсрочване на задължението с него.

Подаване на възражение срещу заповедта за изпълнение

В случай че изпълнителният лист е издаден въз основа на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 ПГК и длъжникът прецени, че претенцията на взискателя е неоснователна или вземането е погасена по давност, той има право да  подаде писмено възражение срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея. Възражението се подава до районния съд, издал заповедта в едномесечен срок от връчването на същата. В този случай на кредитора по заповедта се дават указания от съда да предяви установителен иск по чл. 422 ГПК, като в случай че не направи това заповедта за незабавно изпълнение и ИЛ биват обезсилени и изпълнително дело се прекратява. При подаване на възражение е добре да се осъществи консултация с адвокат, тъй като то най-често води до иницииране на съдебно производство, което ако бъде загубено, ще доведе единствено до реализиране на нови разноски в тежест на длъжника.

Тук следва да се има предвид факта, че подаването на възражение срещу заповедта за незабавно изпълнение не спира автоматично изпълнението срещу длъжника, освен ако ЗНИ не е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея. Изпълнението може да бъде спряно по преценка на съда, постановил незабавното изпълнение, при наличие на някоя от описаните в чл. 420 ГПК хипотези.

След изтичане на срока за доброволно изпълнение срещу длъжника по изпълнителното дело се предприемат действия за принудително изпълнение.

Защита от частен съдебен изпълнител

В този случай изпълнението е ограничено в рамките, установени в закона, като се вземат предвид правилата за защитената част от имуществото на длъжника. В случай на неправомерни действия от страна на съдебния изпълнител за длъжника съществува възможност да обжалва същите.

                                                                                                                    

Изложената по-горе информация не представлява правен съвет, а има единствено информативен характер. В случай че имате нужда от правна консултация по конкретен казус, не се колебайте да се свържете с нас.