Общи условия

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА KZ Legal Blog

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между KZ Legal Blog от една страна и потребителите на сайта.

Зареждайки Сайта ни в браузъра си, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия и Политиката за бисквитките

 

I. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

KZ Legal Blog предлага на своите потребители своите услуги, включително достъп до статии и друга информация по правни въпроси, наричани общо УСЛУГИ.

KZ Legal Blog предоставя УСЛУГИТЕ под следните условия:

2.1. Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомление на потребителите. KZ Legal Blog не носи отговорност, ако потребителят не е запознат с последната версия на тези УСЛОВИЯ. Най-новата версия може да се намери по всяко време на текущия адрес.

2.2. При използване на УСЛУГИТЕ на KZ Legal Blog, потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, наложени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са изрично споменати в тези УСЛОВИЯ.

II. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Потребителят разбира и приема, че УСЛУГИТЕ се предоставят в съответствие с настоящите условия и KZ LEGAL BLOG не носи отговорност за навременността, изтриването, невъзможността за предоставяне или запазване на персонални настройки или комуникации на потребителя. Също така, KZ LEGAL BLOG не носи отговорност за причинени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

За да използва УСЛУГИТЕ, потребителят трябва да има достъп до световната мрежа (World Wide Web) директно или чрез други устройства с достъп до уеб-базирано съдържание. Потребителят трябва също така да си осигури всичко необходимо за достъп до световната мрежа, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет. KZ LEGAL BLOG предоставя само УСЛУГИТЕ и не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, които могат да предотвратят ползването на УСЛУГИТЕ, поради експлоатацията на компютърното оборудване от страна на потребителя.

Изложените в сайта статии на правна тематика не представлява правен съвет, а има единствено информативен характер. В случай че имате нужда от правна консултация, следва да се обърнете към адвокат или юрист.

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

KZ Legal Blog е отговорен за обработката на лични данни съгласно приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

Личните данни, които обработваме във връзка с уебсайта, както и целите и основанията за тази обработка, са подробно описани в Политиката за защита на личните данни. Тази политика предоставя и допълнителна информация и насоки относно защитата на личните данни.

KZ LEGAL BLOG се задължава да не разкрива лична информация на потребителите и да не предоставя такава информация на трети лица (държавни органи, търговски дружества, физически лица и други), освен ако:

а) Има получено явно съгласие от потребителя при регистрацията или по-късно.

б) Информацията се изисква от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени да я изискват и събират в съответствие със законово установените процедури.

в) Съществуват други случаи, предвидени в закона.

KZ LEGAL BLOG уведомява потребителя, че няма лица, които могат да получат лични данни за рекламни цели, без явното съгласие на потребителя.

За подобряване на качеството на услугите си, KZ LEGAL BLOG използва бисквитки. Те позволяват съхранение на данни за потребителите, без да разкриват лична информация, която може да идентифицира потребителя.

KZ LEGAL BLOG запазва правото да използва IP адресите на потребителите за идентификация в случаи, предвидени от закона, или при нарушение на Общите условия за ползване на услугите.

VІ. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Потребителите трябва да използват предоставената информация, данни, текстове, изображения, аудио и видео материали и всякакви други материали (обозначени като "Съдържание"), само за лични и не търговски цели и нямат право да копират, използват или разпространяват каквато и да е част от Съдържанието, публикувано на или достъпно чрез Сайта, без изричното съгласие на KZ LEGAL BLOG.

2. Достъпът до Съдържание, публикувано на или достъпно чрез Сайта, може да се осъществява от потребителите само чрез предоставените на Сайта функционалности. Потребителите не могат да копират, свалят или записват аудио или видео материали, публикувани на или достъпни чрез Сайта.

3. Информацията, данните, мненията, текстът, софтуерът, музиката, звука, снимките или други материали, публикувани от потребител и станали публично достояние или предадени конфиденциално (включително като коментар към материал, публикуван на или достъпен чрез Сайта), представляват Потребителско съдържание. Потребителите се считат уведомени, че те са изцяло отговорни за собствените си думи, публикации и действия в Сайта и за законосъобразното, правилно и коректно използване на предоставените услуги чрез Сайта.

4. Използвайки услугите, потребителят може да срещне Съдържание с обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства KZ LEGAL BLOG не носи отговорност за каквото и да е Съдържание, създадено от потребителите, включително за грешки и пропуски в него, както и за всякакви щети и вреди, произтичащи от използването на такова Съдържание, публикувано, изпратено или предадено по някакъв начин чрез Услугите.

5. В случай че KZ LEGAL BLOG установи нарушение или има основание за съмнение в нарушение на настоящите Условия или на закона, има право да премахне без предупреждение всяко Потребителско съдържание, с което се извършва такова нарушение. В останалите случаи споровете между потребителите се решават помежду им, съгласно предвидената от закона процедура.6. С разполагането на всеки информационен материал, ресурс, изображение или друго съдържание на Уебсайта, регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ предоставя на KZ LEGAL BLOG правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на УСЛУГИТЕ, предмет на настоящите Общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на Уебсайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.

6. Потребителят приема и се задължава да не извършва следните действия при използването на Сайта и/или Услугите:

·        Формулиране, изпращане или предаване на незаконно, вредно, заплашващо, обидно, предизвикващо безпокойство, вулгарно, неприлично или клеветническо съдържание.

·        Причиняване на вреда на деца.

·        Представяне за лице или група лица, включително за представител на KZ LEGAL BLOG.

·        Фалшифициране на хедъри или манипулиране на идентификационни средства.

·        Предаване на неразрешени рекламни материали, спам, "верижни писма", пренасочване на поддомейни и др.

·        Нарушаване на правата на интелектуална собственост на KZ LEGAL BLOG или трети лица.

·        Въздействане по негативен начин върху възможността на други потребители да участват в реално време.

·        Пречене на предоставянето на Услугите или нарушаване на работата на сървъри или мрежи, свързани с Услугите.

·        Нарушаване на закони, включително и международни правни норми.

·        Преследване или безпокоене на друг потребител.

·        Събиране и неправомерно използване на лична информация за други потребители.

·        Повреждане или разрушаване на системи, софтуер, хардуер или информационни масиви.

·        Извършване на действия, които могат да се квалифицират като нарушение по българското законодателство.

Тези забрани се отнасят и за злонамерени действия, които включват хакерски атаки, вируси, троянски коне и други действия, които смущават нормалното функциониране на сайта и възможността на потребителите да го използват.

7. Ако някоя от предните декларации или гаранции на потребителя се окаже невярна или ако потребителят не изпълни своите задължения по съответния член поради собствена вина, или ако публикува материал, който ако към KZ LEGAL BLOG бъдат предявени претенции от трети страни или ако бъдат нарушава гореспоменатите изисквания, законови разпоредби или права на трети лица, и наложени имуществени санкции от държавни органи, или ако KZ LEGAL BLOG понесе каквито и да било разходи, разноски и/или вреди, потребителят се задължава незабавно, след като бъде уведомен, да обезщети KZ LEGAL BLOG за всички наложени имуществени санкции, възникнали претенции, понесени загуби и разходи, включително съдебни разноски, адвокатски/юридически такси и други. KZ LEGAL BLOG ще предприеме разумни стъпки, за да уведоми потребителя своевременно относно тези претенции или производства за налагане на имуществени санкции и ще му предостави възможност за предприемане на действия за защита.

VІІ. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1.       Съдържанието на сайта и промените в него се определят изцяло по преценка на KZ LEGAL BLOG. KZ LEGAL BLOG има право да публикува информационни материали и търговски съобщения на сайта, включително материали и търговски съобщения на трети лица, като електронни препратки и рекламни банери, водещи към сайтове извън контрола на KZ LEGAL BLOG.

2.       KZ LEGAL BLOG не носи отговорност за:

2.1. Невъзможност за достъп до интернет сайта или нарушено функциониране на сайта поради технически причини или тестове от страна на KZ LEGAL BLOG на техническите ресурси и софтуер, връзки, мрежи и други, включително проверки и работи по подобрение или преработка на сайта, съдържанието му и предоставяните услуги;

2.2. Функционирането на интернет мрежата и връзката й с устройствата на потребителите;

2.3. Възможното наличие на "вируси" или други вредоносни последици от използването на сайта;

2.4. Злонамерени действия на потребител, участник или трето лице;

2.5. Други обстоятелства, които са извън контрола на KZ LEGAL BLOG, като случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и др.

2.6. Вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или загуба на данни, породени от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани чрез KZ LEGAL BLOG.

3.       KZ LEGAL BLOG не носи отговорност пред участниците и потребителите на сайта за претърпени вреди и пропуснати ползи, предизвикани от:

3.1. Прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта, ресурсите или услугите му, или вследствие на изтриване, изменение или ограничаване на услугите;

3.2. Изтриване, модифициране, загубване, неточност, непълнота на съобщения, материали или информация, предоставени чрез KZ Legal Blog.

VІІІ. ДРУГИ

1.       KZ LEGAL BLOG запазва правото да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително уведомление.

2.       Относно съдържанието на рекламите в сайта на KZ LEGAL BLOG и запазените търговски марки отговорност носят рекламодателите.

3.       Предвид международния характер на мрежата Интернет и свързаността на KZ LEGAL BLOG с нея, KZ LEGAL BLOG не гарантира, че потокът на информация към и от KZ LEGAL BLOG няма да бъде следен и записван от трети страни, освен при използване на SSL (криптирана връзка).

4.       ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност при нарушаване на Общите условия и при каквито и да било нарушения на приложимото законодателство при използването на сайта и неговото съдържание и трябва да обезщети Дружеството за всички претърпени вреди, загуби и разходи, включително имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, породени от искове или обезщетения на трети лица.

5.       В случай, че някоя от клаузите на Общите условия се окаже невалидна, това не засяга валидността на останалите клаузи. Невалидната клауза ще бъде заместена от задължителните норми на закона или установената практика.

6.       Във всички случаи, които не са урегулирани от Общите условия, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

7.       Споровете между страните се решават чрез разбирателство и добра воля. В случай на несъгласие, неразрешените спорове, произтичащи от прилагането на Общите условия, включително тяхното тълкуване, недействителност и изпълнение, ще бъдат разглеждани от компетентния съд в град София, съгласно действащото българско законодателство.