Спортен клуб на висше училище- общи положения.

 

Спортен клуб на висше училище- общи положения.

 

1. Спортен клуб

Обществените отношения свързани с развитието и управлението на системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Република България са уредени в Закона за физическото възпитание и спорта. В тази връзка в ЗФВС е установена и правната рамка на спортните клубове.

Спортният клуб може да бъде учреден под две правни форми, а именно: сдружение с нестопанска цел /в частна или обществена полза/ или капиталово търговско дружество /ООД или АД/. И в двата случая основната дейност на спортния клуб е осъществяването на организация за практикуване и развитие на физическата активност и спорта чрез индивидуални и групови дейности.

В ЗФВС са уредени два вида спортни клубове. Първият е за развитие на един или сходни спортове, а вторият е многоспортов- за развитието на повече от един спорт, практикувани по един обединяващ принцип. Обединяващите принципи са изрично установени в чл. 13 ЗФВС, както следва:

Ø  за учащи – ученици, студенти и/или лица, които се обучават в  професионални колежи;

Ø  за хора с увреждания;

Ø  за хора във и над трудоспособна възраст;

Ø  за военнослужещи и служители от въоръжените сили;

Ø  за служители от системата на Министерството на вътрешните работи;

Ø  за служители от Националната служба за охрана;

Ø  друг обединяващ принцип в областта на спорта за всички

На следващо място, спортният клуб трябва да отговарят на следните изисквания:

Ø  наименованието му да включва думата „клуб“ и думи, които указват извършването на спортна дейност;

Ø  предметът му на дейност да включва физическа активност, спорт или съответен обединяващ принцип по чл. 13, ал. 1;

Ø  да има сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт, а ако е многоспортов клуб– най-малко по един вид спорт, в който са регламентирани правата и задълженията им;

Ø  да членуват само физически лица, когато е сдружение с нестопанска цел, с изключение на университетските спортни клубове по чл. 43, ал. 1, т. 2, на които може да е учредител висше училище.

Спортните клубове развиват следната дейност:

Ø  организират спортните занимания на гражданите и практикуването на физическа активност и спорт;

Ø  предоставят спортни услуги;

Ø  организират и провеждат тренировъчна дейност;

Ø  организират и провеждат състезателна дейност;

Ø  организират спортни състезания след одобряване от съответната спортна федерация;

Ø  участват в спортни състезания при условия и по ред, определени от съответната спортна федерация;

Ø  предлагат на съответните спортни федерации предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни права на спортисти и уреждането на отношенията във връзка с тях;

Ø  кандидатстват за финансиране и подпомагане с публични средства по ред, определен със закон;

Ø  притежават правата за реклама, за телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирани от тях по ред, определен от съответната спортна федерация;

Ø  изграждат, придобиват, ползват и управляват спортни обекти;

Ø  осъществяват и други дейности, свързани с развитие, популяризиране и насърчаване на физическата активност, физическото възпитание и спорта.

За да упражняват дейностите по т. 4-9, спортните клубове следва да членуват в спортна федерация и да са вписани в публичният регистър за лицензирани спортни федерации и спортни клубове- техни членове. Редът за вписване на спортен клуб в регистъра е уреден в чл. 16 ЗФВС.

2. Спортен клуб на висше училище

В чл. 43 ЗФВС е уредена възможността за учредяване на спортен клуб на висше училище. Университетските спортни клубове могат да са два вида:

2.1. Спортен клуб по един или сходни видове спорт и/или многоспортов клуб, учреден с решение на Академичния съвет по чл. 30, ал. 1, т. 15а от Закона за висшето образование при условия и по ред, определени в правилата на съответното висше училище, като в наименованието на клуба се посочват наименованието и видът на висшето училище съгласно акта за откриването или преобразуването му.

Тези спортни клубове участва само в спортни състезания, организирани от националната организация за университетски спорт и се финансират от висшето училище.

2.2. Спортен клуб за развитието на един или на сходни спортове /чл. 12, ал. 2, т. 1 ЗФВС/, като с разрешение на ректора в наименованието на студентския спортен клуб може да се посочат наименованието и видът на висшето училище съгласно акта за откриването или преобразуването му.

Тези клубове могат да бъдат членове и на спортна федерация по съответен вид спорт. В тях могат да членуват студенти, преподаватели и служители на съответното висше училище. И могат да се финансират и подпомагат от Министерството на образованието и науката при спазване на правилата в областта на държавните помощи.

3. Учредяване на спортен клуб като ЮЛНЦ

Като ЮЛНЦ спортният клуб може да бъде учреден под формата на сдружение в частна или обществена полза.

Сдруженията в частна полза се учредяват от 3 или повече лица.

Сдруженията в обществена полза се учредяват от 7 или повече ФЛ или 3 ЮЛ.

При учредяване на сдружението се провежда учредително събрание. Действията осъществени на учредителното събрание се протоколират. На учредителното събрание се взема решение за учредяване на сдружението, приема се устав на сдружението, избират се членове на органите на сдружението и се определя представителството му. Протоколът се подписва от председателя на учредителното събрание, протоколчика и учредителите.

След осъществяване на учредителното събрание се пристъпва към вписване на сдружението в ТРРЮЛНЦ, като вписването има конститутивно действие /чл. 6 ЗЮЛНЦ/.

Вписването в ТРРЮЛНЦ се осъществява въз основа на подадено заявление за първоначално вписване /А15/, към което задължително се прилагат следните документи:

Ø   Протокол от учредителното събрание, заедно с препис от протокола със заличени лични данни.

Ø   Устав на сдружението.

Ø   Образец от подписите на представляващите дружеството /нотариално заверен/.

Ø   Декларация за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове.

Ø   Документ за заплатена държавна такса.

Ø   В случай че заявител е адвокат с изрично пълномощно, то също се прилага към заявлението.

Заявлението може да се подаде от заявителя или от лице с изрично писмено пълномощно. В случай че заявлението се подава от лице с изрично пълномощно,  подписа на заявителя следва да е нотариално заверен, а лицето, което подава заявлението представя декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.

Държавната такса за вписване на сдружение е в размер на 50 лева, а при подаване на заявлението по електронен път 25 лева.

 

Изложената по-горе информация не представлява правен съвет, а има единствено информативен характер. В случай че имате нужда от правна консултация по конкретен казус, не се колебайте да се свържете с нас.