Дарение. Данък върху дарение. Данъчни облекчения при дарение.

 

Дарение. Данъчно облагане и данъчни облекчения при дарение.

1Дарение- правна характеристика

Дарението представлява съглашение между две страни /договор/, по силата на което едното лице, наричано дарител, отстъпва веднага и безвъзмездно определено имуществено право на дарения, който го приема. Договорът се характеризира с няколко основни елемента. Първият е донанди каузата, която представлява намерението на едно лице да надари друго- акт на щедрост. Това намерение следва да е прието и от двете страни. Вторият елемент е безвъзмездността. При договорът за дарение намерението да надари следва да е типичната и непосредствена цел на договора. На следващо място, с договорът за дарение веднага, безвъзвратно и окончателно се отстъпва правото, като не може да има предварителен договор за дарение, дарение на бъдещи вещи или под срок.

Договорът за дарение е уреден в Закона за задълженията и договорите в чл. 225 и следващите. В общия случай договорът за дарение е едностранен, безвъзмезден, каузален и комутативен договор, като може да е формален или реален. 

Страните по договора се наричат дарител и дарен. Дарителят следва да е дееспособно лице, титуляр на правото, което предоставя безвъзмездно. В практиката съществува противоречие относно действителността на договора в хипотезата на дарение на чужда вещ, като първото мнение е, че договорът е нищожен, а другото, че дарението е действително, в случай че дарителят има правно очакване да придобие имота. Дарен може да е всяко физическо и юридическо лице, като в частни случаи има установени ограничения.

Предмет на договора за дарение може да е всяко имуществено благо.

Формата на договора е различна в зависимост от предмета. В случай че се прехвърля собствеността на недвижим имот, формата е нотариална. При дарението на МПС договорът е формален с нотариална заверка на подписите. При дарението на движими вещи има възможност за избор. В първия случай договорът е неформален и реален, а в другия е формален- с нотариална заверка на подписите.

2. Данъчно облагане при дарение

При даряване на имущество лицето, което го получава, дължи данък. Този данък постъпва в общинския бюджет. ЗМДТ определя и условията за освобождаване от данъка при придобиване на имущество по дарение. Режимът на облагане с данък при придобиване на имущества по дарение е регламентиран в чл. 44-51 от Закона за местните данъци и такси. Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение. Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, погасените чрез опрощаване задължения, както и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.ю

Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото.

При дарение на имущество данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество. Размерът на данъка се определен от общинския съвет с наредба и може да варира от 0,4 до 0,8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца, и от 3,3 до 6,6 на сто – в останалите случаи;  

С разпоредбата на чл. 48, ал. 1 ЗМДТ се освобождават от данък даренията към определени лица /даренията за лечение на граждани на държава- членка на Европейския съюз; юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза за получените и предоставените дарения/.

На основание чл. 49, ал. 2 ЗМДТ лицата, придобили безвъзмездно имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му. Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

3. Данъчни облекчения при дарение

С цел насърчаване участието в различни кампании за обществено набиране на средства за благотворителност законодателят е предвидил определени данъчни облекчения за дарителите, физически и юридически лица, в случаите когато получатели на дарения са лица, които попадат в изрично и изчерпателно посочени в данъчните закони категории.

Чл. 22 от ЗДДФЛ регламентира възможността за ползване на данъчно облекчение при дарения, извършени и декларирани от физически лица. Намалението се прилага върху сумата от годишните данъчни основи и размерът му зависи от статута на лицата, в полза на които е направено дарението, като варира от:

         - до 5% при дарения в общия случай към юридически лица с нестопанска цел, здравни или лечебни заведения, специализирани и образователни институции, културни институти, БЧК, УНИЦЕФ и много др.;

         - до 15% от сумата от годишните данъчни основи при дарение за културата по реда и условията на Закона за меценатството;

         - до 50%, когато дарението е в полза на Националната здравноосигурителна каса – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, и/или Център за асистирана репродукция.

                Чл. 31 от ЗКПО определя реда и условията, при които даренията от юридически лица могат да бъдат признати за разходи. За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер:

         - до 10% от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в общия случай в полза на юридически лица с нестопанска цел, здравни или лечебни заведения, специализирани и образователни институции, културни институти, БЧК, УНИЦЕФ и много др.;

         - до 50% от счетоводната печалба, когато разходите за дарения са направени в полза на Националната здравноосигурителна каса – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, и Център за асистирана репродукция.

         - до 15% от счетоводната печалба при безвъзмездно предоставена помощ при условията и по реда на Закона за меценатството;

         - за данъчни цели се признават разходите за дарения на компютри и периферни устройства за тях, които са произведени до една година преди датата на дарението, направени в полза на български училища, включително висши училища.

      При ФЛ Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 22, ал. 1 ЗДФЛ.

При ЮЛ общият размер на разходите за дарения, признати за данъчни цели по чл. 31, ал. 1 – 4 ЗКПО, не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба.

Във връзка с предоставянето на данъчни облекчения следва да бъде представен документ за направено дарение и размера на същото.


 Използвани съкращения:

ПНС- публично набиране на средства

ЗЗД- Закон за задълженията и договорите

ЗМДТ- Закон за местните данъци и такси

ЗДДФЛ- Закон за данъците върху доходите на физическите лица

ЗКПО- Закон за корпоративното подоходно облагане


                                                                    

Изложената по-горе информация не представлява правен съвет, а има единствено информативен характер. В случай че имате нужда от правна консултация по конкретен казус, не се колебайте да се свържете с нас.