Глоби от КАТ - актове за налагане, обжалване, проверка, събиране.

 

Актове за налагане на санкции по Закона за движение по пътищата. Събиране на наложените глоби.

 1. Актове за налагане на санкции по Закона за движение по пътищата.

Електронен фиш /КАТ/- обща характеристика и обжалване 

Наказание чрез електронен фиш се налагат при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишават не оправо да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки. Поради особения характер на начина на установяване на нарушението, а именно чрез автоматизирано техническо средство, налице е и особеност в начина на уведомяване на нарушителя за извършеното нарушение, като това се осъществява чрез препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностно лице.

Обжалване на електронни фиш

 На първо място, в 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на МВР. На следващо място, без значение дали електронният фиш е бил обжалван пред директора на съответната структура на МВР, той подлежи на обжалване по реда на ЗАНН. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение пред директора на съответната структура на МВР - в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша. В случай че електронният фиш не е обжалван или е обжалван и потвърден или изменен от съда, той влиза в сила. Влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление и наложената с него глоба следва да бъде заплатена в едномесечен срок /чл.190 ЗДвП/..

Тук следва да се отбележи, че в закона е уредена възможността глобата, наложена от КАТ с електронен фиш, да бъде заплатена в 14-дневния срок от получаването й или от отказа за анулиране, когато е направено възражение пред директора на съответната структура на МВР, с отстъпка от 30%. Т.е. при заплащане в този срок се дължи 70 на сто от размер на глобата. 

Как може да се извърши проверка за наличието на глоба от КАТ, наложена с електронен фиш, е описано по-долу. 

 

  Фиш /КАТ/ - обща характеристика и обжалване

В случай че е извършено административно нарушение, което се установи в момента на извършването му и за което не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, на нарушителя се съставя фиш /чл. 186 ЗДвП/. Фишът следва да бъде подписан от нарушителя и му се връчва на място. След издаване на фиша, наложената по него глоба следва да бъде заплатена в 7 дневен срок. В противен случай фишът се смята за влязло в сила наказателно постановление, което не подлежи на обжалване. 

В случай че при съставяне и предявяване на фиша лицето оспори извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт /АУАН/.

След като бъде съставен АУАН, процедурата по налагане на наказание „глоба“ е идентична с тази, в която глобата се налага с наказателно постановление, издадено въз основана на АУАН. /Същата е разгледана по-долу./

Наказателно постановление на КАТ въз основа на АУАН - обща характеристика и обжалване

В Закона за движение по пътищата липсва изрича разпоредба, уреждаща случаите, в които се съставя директно АУАН и процедурата, по която се развива това производство. Поради това, първо, по тълкувателен път, на база разпоредбите уреждащи фиша и електронния фиш, можем да направим заключение, че към директно съставяне на АУАН се пристъпва в случаите, в които е налице административно нарушение, за което: 1/ е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки; 2/ не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, но са установени след извършването им; 3/ когато лицето, на което е издаден фиш по чл. 185, ал. 1 ЗДвП оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша; 4/ за други случаи установени в закона;

Поради факта, че липсва изрична уредба в ЗДвП относно производството за обжалване на АУАН за него се прилагат общите правила, установени в ЗАНН.

Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от длъжностните лица на службите за контрол. При съставяне на АУАН, длъжностното лице следва да спази всички установени в закона правила /чл. 36 и сл. ЗАНН/, а съставеният от него акт да съдържа всички задължителни реквизити, предвидени в закона.

  Подаване на възражение срещу АУАН

На първо място, лицето, за което се твърди, че е извършило нарушението, има възможност да изложи своите възражения по констатираното с АУАН на място, при съставяне на акта, и в седемдневен срок след това. Преди да се произнесе, наказващият орган проверява акта с оглед на неговата  законосъобразност и обоснованост. Той е длъжен и да прецени възраженията и събраните доказателства. Когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства. Едва след извършването на посочените действия, наказващият орган може да пристъпи към издаване на наказателно постановление. 

Обжалване на наказателно постановление

 След като наказателно постановление е издадено, същото може да бъде обжалвано по съдебен ред- по реда установен в ЗАНН, в 14-дневен срок от връчването му. Жалбата срещу наказателното постановление се подава чрез наказващия орган до районния съд.

  2. Погасяване по давност на глобите от КАТ

Подробна информация за погасяването по давност на глобите от КАТ можете да намерите ТУК.

3. Събиране на наложените от КАТ глоби

Доброволно изпълнение                

за заплащане на електронен фиш в срока за доброволно изпълнение се опрощават 30% от размера на глобата;

Принудително изпълнение

В § 93 от ПЗ разпоредби към ЗДвП е установено, че наложените глоби по чл. 186 от Закона за движението по пътищата /фишове/ се събират по реда на Данъчния процесуален кодекс.

Във връзка с факта, че липсва изрична уредба в ЗДвП за събиране на глобите наложени с наказателно постановление следва да приемем, че по отношение тези актове за налагане на санкция при установяване на административно нарушение приложими са общите правила за събиране на вземания, установени в ЗАНН. Чл. 79 ЗАНН препраща към ДОПК относно процесуалния ред за събиране на държавните вземания. Събирането на публични вземания, каквито са и вземанията от глоби наложени на основание ЗДвП, е уредено в дял IV от ДОПК. Публичните вземания се събират от публичните изпълнители при Националната агенция за приходите.


Изложената по-горе информация не представлява правен съвет, а има единствено информативен характер. В случай че имате нужда от правна консултация по конкретен казус, не се колебайте да се свържете с нас.