Погасяване по давност на глоби от КАТ

 

Погасяване по давност на глоби от КАТ

Понятие за давност

В закона липса легално определение на понятието „давност“. Такова обаче е дадено в практиката- „Погасителната давност като институт на правото представлява период от време, след изтичането на който кредиторът губи правото си да поиска принудително осъществяване на вземането си спрямо длъжника“ /Решение № 484 от 12.01.2016 г. по н. д. № 1481 / 2015 г. на Върховен касационен съд, 1-во нак. отделение/. Т.е. с изтичане на давностния срок не се погасява вземането, а единствено възможността на кредитора да пристъпи към принудително събиране на същото.

Наказателно постановление за налагане на санкции по Закона за движение по пътищата

Наказателно постановление за налагане на санкции по Закона за движение по пътищата  се издава:

1) за административни нарушения, за които е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки;

2) за административни нарушения, за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, но са установени след извършването им;

3) когато лицето, на което е издаден фиш по чл. 185, ал. 1 ЗДвП оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша;

4) за други случаи установени в закона;

За нарушения по Закона за движение по пътищата се налагат следните наказания:

Ø   Глоба

Ø   Лишаване от право да управлява моторно превозно средство

Доколкото в ЗДвП липсват установени правила за издаването на наказателни постановления за налагане на санкции по същия закон, приложими са общите правила, установени в Закона за административните нарушения и наказания.

Подробна информация за актовете на КАТ за налагане на санкции по ЗДвП можете да намерите ТУК.

Погасителната давност за санкциите по ЗДвП

В съдебната практика се приема, че в Закона за административните нарушения и наказания са регламентирани два вида давност: погасителна давност, с изтичането на която се погасява възможността да се търси административнонаказателна отговорност от лицето, което е извършило административно нарушение /чл. 34 ЗАНН/ и давност относно изпълнението, която започва да тече след влизане в сила на НП и с нейното изтичането се погасява възможността принудително да се събират наложените адинистартивни санкции /чл. 82 ЗАНН/- Решение № 2199 от 15.02.2019 г. по адм. д. № 10404/2018 на Върховния административен съд.

Давност, погасяваща възможността за реализирането на административнонаказателната отговорност

В чл. 34 от ЗАНН е установено, че не се образува административнонаказателно производство, а образуваното се прекратява, когато: а) нарушителят е починал; б) нарушителят е изпаднал в постоянно разстройство на съзнанието;  в) това е предвидено в закон или указ.

В същата разпоредба е установено и че не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението:

Ø   в продължение на три месеца от откриване на нарушителя

Ø   до една година от извършване на нарушението.

В случай че е налице образувано административнонаказателно производство,  същото се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта за установяване на нарушението.

Давност при електронните фишове

*** Следва да се вземе под внимание фактът, че правилото установено в разпоредбата на чл. 34 ЗАНН не е приложимо по отношение на Електронните фишове. Тази разпоредба е приложима единствено с производството по издаване на наказателно постановление, започващо със съставянето на АУАН. Доколкото ЗАНН не предвижда изрична регламентация на института на давност за погасяване на административнонаказателното преследване /извън сроковете за съставяне на АУАН и издаване на НП/, предвид указанията, дадени с Тълкувателно постановление на ВАС и ВКС №1/27.2.2015 г., в производството по издаване и обжалване на Електронните фишове, следва да намерят приложение текстовете на чл. 80 и чл.81 от НК. В случая, съгласно чл.80 ал.1 т.5 от НК, обикновената давност е три години, а абсолютната - 4 години и половина. /в този смисъл Решение № 260261 от 24.02.2021 г. по адм. н. д. № 4189 / 2020 г. на 32 състав на Районен съд – Варна и Решение № 1984 от 13.4.2020 г. по адм.д. № 1355/2020 г. на Административен съд – София и др./. Т.е. с изтичане на тези срокове се изключва по давност възможността за административнонаказателно преследване. Тези срокове са приложими и по отношение на санкциите налагани с наказателни постановления.

Давност, погасяваща възможността за принудително изпълнение на санкциите

В случай че в съответствие с описаните по-горе срокове е наложена санкция за извършеното административно нарушение по ЗДвП, административно наказание не следва да бъде изпълнено, в случай че са изтекли:

Ø      две години, когато наложеното наказание е глоба;

Ø  шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се управлява МПС;

Описаните давностни срокове започват да текат от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.

Независимо от спирането или прекъсването на давността, административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора сроковете посочени по-горе. Т.е. три години за глоба и девет месеца при лишаване от право да се управлява МПС. Това правило обаче не е приложимо, в случай че за събиране на глобата е образувано изпълнително производство в рамките на двугодишния давностен срок.


Изложената по-горе информация не представлява правен съвет, а има единствено информативен характер. В случай че имате нужда от правна консултация по конкретен казус, не се колебайте да се свържете с нас.