Административно право

Адвокат Желев предлага консултации и процесуално представителство при:

  • Представителство пред държавни и общински органи за издаване на административен акт;
  • Снабдяване с документи, разрешителни, лицензи, регистрации, актове и др.
  • Съдействие пред административни органи за постигане на споразумение за заместване или обезсилване на административен акт;
  • Защита правата на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове на административни органи и длъжностни лица;
  • Оспорване на административни актове по административен ред;
  • Обжалване на административни актове и наказателни постановления по съдебен ред;
  • Консултации по издаване и оспорване на административни актове по Закона за устройство на територията, във връзка с териториално - устройствени планове, разрешаване и реализация на строителство и др., по данъчни и осигурителни закони, във връзка с ревизионни актове за възлагане на данъчни и осигурителни задължения и др., по Закона за обществените поръчки, във връзка с подготовка на документи за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки;
  • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани, във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ;
  • Обжалване на актове на КАТ за налагане на санкции по Закона за движение по пътищата- фиш, електронен фиш, наказателно постановление въз основа на АУАН;
  • Други казуси от материята;