Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни се приема от KZ Legal Blog, администратор на Вашите лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

 

І. Предмет

Настоящата Политика за поверителност има за цел да определи личните данни, които се обработват в рамките на нашата дейност, свързана с уебсайта www.zhelevlegal.eu. Тя определя видовете лични данни, които се обработват, за какви цели и на каква правна основа се извършва тази обработка, както и предоставя допълнителна информация и помощ в този контекст.

Ако имате въпроси относно защитата на личните ви данни, можете да използвате контактната информация, предоставена в края на тази Политика за поверителност.

Моля, прочетете внимателно тази политика, преди да използвате нашите услуги. Важно е да се отбележи, че:

·      Като заредите уебсайта ни в браузъра си, вие се съгласявате с Общите условия за използване на услугите на KZ LEGAL BLOG и с тази Политика, потвърждавайки приемането им.

·      Предоставянето на задължителни лични данни е доброволно за използването на услугите на нашия уебсайт или достъп до тях. Отказът ви да предоставите необходимите лични данни би означавал отказ от използване на съответните услуги или достъп до уебсайта.

·      В определени случаи обработката на вашите лични данни може да се извърши на различна правна основа, като например спазване на правните задължения на Администратора, необходимост за изпълнение на договор и др. В такива случаи вашето явно съгласие за обработка на лични данни може да не е необходимо.

ІІ. Определения

Лични данни - всяка информация, свързана с определено физическо лице (индивид), което е идентифицирано или могат да бъдат идентифицирани;

Обработване на лични данни - всяка дейност, свързана с лични данни, включително техните съхранение, използване, записване, организиране, адаптиране, предаване, разкриване, комбиниране, изтриване и др.;

Администратор на лични данни - лице, което установява целите и средствата за обработване на лични данни;

Сайт – www.zhelevlega.eu (включително заглавната страница и подстраниците);

Основание за обработване на лични данни (основание) - условие, което трябва да бъде спазено, за да се извърши законосъобразна обработка на лични данни. 

ІІІ. Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение

1. Данни, които се събират автоматично за всички потребители:

Относно всички наши потребители, независимо дали са регистрирани или не, в определени случаи събираме и обработваме автоматично следните категории лични данни:

·      IP адрес: При посещение на Сайта ни, нашият уеб сървър автоматично разпознава и записва Вашия IP адрес, който не ви идентифицира лично и е предоставен от доставчика на интернет услуги.

·      Обобщена информация от Log файлове: Тези файлове предоставят обща системна информация за потребителите, включително IP адрес, доставчик на интернет услуги, използван браузър, време на посещение и посетени страници в Сайта.

·      Бисквитки ("Cookies"): Използваме бисквитки, които не съдържат лична информация, за да предоставим персонализирана услуга и подходяща информация на потребителите при посещение на нашите интернет страници. За допълнителна информация, моля, прегледайте нашата Политика за бисквитките.

·      Уеб указатели (Web beacons): Това са файлове, които позволяват на уеб сайт да проследява броя на посетителите и да получи достъп до техните бисквитки.+6

2.    Данни, които могат да се събират в зависимост от категорията потребители:

2.1. Посетители

Посетител е всяко лице, което зарежда Сайта в своя уеб браузър.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

·      Онлайн идентификатори, съхранени в локални "бисквитки" (cookies) в устройството/браузъра на посетителя;

·      Данни за местонахождение, предоставени от посетителя;

·      Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство;

·      Информация за извършени действия от субекта в Сайта;

·      Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата;

·      Информация за вида на използвания браузър/устройство.

Цели на обработването:

·      Осигуряване на основни и спомагателни функции за коректно и пълноценно функциониране на Платформата;

·      Преброяване на посещаемостта на Платформата;

·      Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

Срок за съхранение: Ние не използваме собствени бисквитки, а използваме такива на трети страни. Сроковете за съхранение на данните съответстват на сроковете, уредени в политиките за бисквитките на тези трети страни. Повече информация за използваните бисквитки може да бъде намерена в Общите условия и Политиката за бисквитките.

Правно основание за обработването на задължителните данни: Съгласие с Общите условия за използване на услугите на KZ LEGAL BLOG (като изпълнение на договор със субекта на данните) и във връзка с легитимните интереси на сайта или трети лица (съгласно целите на обработката, описани по-горе).

Правно основание за обработването на незадължителните данни: Съгласие на потребителя, предоставено по негово желание.

V. На какво основание обработваме Вашите лични данни

Вашият съгласен събира и обработва данни в съответствие с Общите условия и Условията за бисквитките. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни пишете на формата за контакт на сайта. Вашите данни могат да бъдат използвани за директен маркетинг на нашите услуги и услуги на нашите партньори с вашето съгласие.

Данните, събрани от бисквитки и уеб указатели, се обработват за осигуряване на достъп до сайта, персонализиране на рекламите, измерване на статистически зависимости за подобряване на качеството на услугите, идентификация на потребителите, анализ на трафика и защита от злонамерени атаки.

Събирането на IP адреса служи за разкриване на самоличността на потребителите, съгласно законовите изисквания, за анализ на трафика, показване на реклами и информация, свързани с местоположението, и защита на правата и законните интереси на компанията.

При използване на лични данни за защита на правата и законните интереси, компанията може да действа при определени обстоятелства, например в съдебни или извънсъдебни спорове. Важно е да се отбележи, че за лица под 16 години е необходимо съгласието да бъде предоставено от родителя, попечителя или настойника на лицето.

VІ. Кой има достъп до Вашите лични данни и как защитаваме Вашите лични данни

Запазването на поверителността и сигурността на вашите лични данни е от изключително значение за нас. Достъп до вашите лични данни се предоставя само в необходимия обем за изпълнение на целите, за които обработваме тези данни. Такъв достъп имат следните категории лица:

1.    Лица, предоставящи услуги за хостинг (сървъри) и други технически услуги за поддръжка на нашите системи, включително техните служители и подизпълнители, с които имаме сключени съответните договори, според валидната законова уредба.

2.    Държавни органи, когато това е изискано от тях в изпълнение на техните публични правомощия, както и при предприемане на действия за защита на нашите права и законни интереси.

За гарантиране на сигурността на нашия уеб сайт, вашите лични данни, предоставени чрез него, се защитават чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет) - метод за кодиране на лични данни. Паролата, която предоставяте при регистрацията, се шифрова, за да осигурим защита срещу неразрешен достъп до вашите лични данни.

Въпреки че полагаме максимални усилия за защита на вашата лична информация, трябва да имате предвид, че предаването на информация по интернет винаги носи риск и не може да бъде напълно гарантирано за сигурност.

VІ. Срокове, в които съхраняваме Вашите лични данни

Ние съхраняваме вашите лични данни за период, необходим за ефективното функциониране на нашия уеб сайт, изпълнението на договорите, които сме сключили, и защита на нашите законни интереси. Конкретните срокове за съхранение на определени категории данни са уточнени в тази Политика на съответните места.

Важно е да знаете, че по всяко време имате възможност да се откажете от използването на нашите услуги и да оттеглите предоставените изрични съгласия за обработка на личните ви данни, ако съгласието е основание за обработването. В такива случаи ще преустановим използването на вашите данни и предоставянето на нашите услуги, колкото е възможно.

Следва да бъдете информирани, че вашият IP адрес се събира автоматично при всяко посещение на нашия уеб сайт, независимо дали сте се отказали от нашите услуги. Ако не желаете да предоставите достъп до вашия IP адрес, просто избягвайте посещенията на Сайта ни. 

VІІ. Вашите права във връзка с личните Ви данни

Като лице, чиито лични данни се обработват от нас, вие имате определени права съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни. Кратко обяснение на тези права включва:

1.    Право на достъп: Имате право да научите дали обработваме вашите лични данни и ако да, какви са те, както и допълнителна информация.

2.    Право на коригиране: Можете да поискате коригиране или допълване на ваши лични данни, ако забележите, че те са непълни или неточни.

3.    Право на изтриване (право "да бъдеш забравен"): При определени обстоятелства, можете да поискате изтриване на всички вашите лични данни.

4.    Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства, може да поискате ограничаване на обработването на вашите лични данни.

5.    Право на преносимост на данните: При обработка на лични данни чрез автоматизирани средства, имате право да получите тези данни в структуриран, широко използван формат и да ги прехвърлите на друг администратор.

6.    Право на възражение: При съмнение в легитимния интерес за обработка на вашите лични данни, имате право да възразите срещу това обработване.

За да упражните тези права, можете да изпратите заявление, съобразено с изискванията на Закона за защита на личните данни. Допълнителна информация и условия, при които можете да упражните тези права, се съдържат в съответното законодателство за защита на личните данни. Ако е необходимо, можете да се свържете с нас за помощ.

Контактна информация: формата за контакт в сайта;

Длъжностно лице по защита на данните: К. Желев - можете да се свържете с нас през формата за контакт на сайта.

Ако смятате, че нарушаваме вашите права по отношение на защитата на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.