За нас


Адвокат Желев специализира в областта на облигационното, търговското и административното право, процесуалното представителство и изпълнителния процес. През годините той е натрупал богат опит в процесуалното представителство на корпоративни клиенти и физически лица по заповедни и изпълнителни производства, обезпечителни производства, производства по несъстоятелност, искове за защита на собствеността и други казуси в областта на гражданското и административното право.

При осъществяване на своята дейност адвокат Желев се води от принципа за защита на правата и законните интереси на конкретния клиент, като своевременно разрешава възникналия проблем при абсолютна конфиденциалност.

В ежедневната си практика адвокат Желев се стреми да подпомага своите клиенти да вземат информирано решение как да бъде преодолян възникналият пред тях проблем, като всеки казус, изложен пред него, бива подробно анализиран, след което се очертават вариантите за последващи действия, като се отграничават силните и слабите им страни и се представят на клиента, ведно със становище за най-добрия подход в конкретната ситуация.


Сфери на дейност