Защита на длъжника и кредитора при неправомерни действията на ЧСИ.

 

Обжалване на действията на частния съдебен изпълнител.

        

    С цел защита на взискателя и длъжника в изпълнителното производство в Гражданския процесуален кодекс е предвиден ред за обжалване на незаконосъобразните действия или отказите на съдебния изпълнител.  Уредбата е установена в разпоредбите на чл. 435-438 ГПК.

            Взискателят може да обжалва:

·         отказа на съдебния изпълнител да образува изпълнително дело;

·         отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие;

·         отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 ГПК и чл. 485ГПК;

·         спирането, прекратяването и приключването на принудителното изпълнение;

 Длъжникът може да обжалва:

·         постановлението за глоба;

·         насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо;

·         отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението;

·         отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 ГПК и чл. 485 ГПК;

·         определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 470, както и в случаите по чл. 486, ал. 2ГПК;

·         отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение;

·         разноските по изпълнението;

 

*** Следва да се има предвид, че действията на съдебния изпълнител, които могат да бъдат обжалвани от взискателя и длъжника са изрично установени в ГПК /чл. 435 ГПК/, а подаването на жалба срещу действия, които не попадат сред установените прави жалбата недопустима.

 

Жалбата се подава чрез съдебния изпълнител до окръжния съд по мястото на изпълнението в двуседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи - от деня на съобщението.

 

За разглеждане на подадената жалба следва да бъде заплатена държавна такса в размер на 25 лева по сметка на окръжния съд /т. 16 от Тарифа за държавните такси/.

 

В тридневен срок, считано от получаване на жалбата, съдебният изпълнител изпраща за връчване препис на другата страна.

 

Страната, която е получила препис от жалбата, може в тридневен срок да подаде писмено възражение.

 

След изтичането на този срок съдебният изпълнител изпраща на окръжния съд жалбата заедно с възраженията, ако има такива, и копие от изпълнителното дело, като излага мотиви по обжалваните действия.

 

В общия случай жалбите, подадени от страните, се разглеждат в закрито заседание. В случай обаче че е необходимо да се изслушат свидетели или вещи лица във връзка с произнасянето по жалбата, същата се разглежда в открито съдебно заседание.

 

Съдът обявява решението с мотивите си най-късно в едномесечен срок от постъпване на жалбата в съда. Решението не подлежи на обжалване.

 

*** Тук следва да се уточни, че „съдебните решения, постановени в производство по жалби срещу действия на частния съдебен изпълнител, пораждат правна последица, която не покрива съдържанието на силата на пресъдено нещо.“„Правомощията на окръжния съд са контролно - отменителни и с реализирането им се упражнява контрол за законосъобразност на действието или отказа на изпълнителния орган.“ /из мотивите на т. 3 от ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 7 ОТ 31.07.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 7/2014 Г., ОСГТК НА ВКС/.

 

В случай че окръжният съд постанови определение, с което оставя жалбата срещу действия на съдебния изпълнител без разглеждане и прекратява делото, това определение е обжалваемо, като в ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 12.07.2005 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2005 Г., ОСГТК НА ВКС е установено, че „функционално компетентен да разгледа частните жалби срещу определенията за прекратяване на производството пред окръжния съд по обжалване действията на съдия - изпълнителя е съответният апелативен съд, чието определение е окончателно.“

 

Подаването на жалбата само по себе си не спира действията по изпълнението, но съдът може да постанови такова спиране, в случай че заедно с жалбата е направено и искане за спиране на изпълнителното дело.


                                                                    

Изложената по-горе информация не представлява правен съвет, а има единствено информативен характер. В случай че имате нужда от правна консултация по конкретен казус, не се колебайте да се свържете с нас.