Семейно право

Адвокат Желев предлага консултации и процесуално представителство при:

  • Развод по взаимно съгласие или по общия исков ред по вина или безпроизнасяне по вината;
  • Издръжка – на деца и съпрузи, дела за първоначално определяне, за увеличаване на вече присъдена издръжка, изпълнителни дела за събиране по принудителен ред на издръжка;
  • Собственост след развода – вещно-правни искове за имущество, придобито по време на брака;
  • По-голям дял от имущество, придобито по време на брака – съдебни искове и спогодби;
  • Разрешение от съда за разпореждане с имущество на непълнолетно лице;
  • Осиновяване – пълно или непълно;
  • Запрещение – поставяне под запрещение и назначаване на настойничество, попечителство;
  • Други казуси от материята.