Търговско право

Адвокат Желев предлага консултации и процесуално представителство при:

 • Учредяване и регистрация на търговски дружества във всички правно-организационни форми, вкл. дружество сограничена отговорност, еднолично дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество;
 • Промени в обстоятелствата на регистрирани дружества - прехвърляне на дружествени дялове и акции, прехвърляне на търговски предприятия, увеличение и намаление на капитал, апортни вноски, промени в дружествени договори и учредителни актове - смяна на седалище и адрес на управление, промяна в предмета на дейност, промяна на представителството и управлението, на правомощията на управителните органи, на членския състав, на правата на съдружниците/акционерите и др.;
 • Преобразуване на търговски дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне, прекратяване (ликвидация) на търговски дружества;
 • Изготвяне на фирмена документация, свързана с ежедневната дейност на търговеца - търговски, трудови, граждански и други договори;
 • Обявяване на годишни финансови отчети, консолидирани финансови отчети и други актове в Търговския регистър при Агенцията по Вписванията;
 • Комплексно правно обслужване на абонаментен план на търговски дружества, еднолични търговци, кооперации, юридически лица с нестопанска цел и други;
 • Консултация и участие в търговски преговори и търговски сделки, подготовка на договори за кредитни обезпечения, банкови сделки, обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози, правни анализи по приватизационни сделки;
 • Проучване на условията за участие и подготовка на тръжни документи за обявени търгове и конкурси по реда на Закона за обществените поръчки;
 • Представителство в процедури и снабдяване с лицензи и разрешителни за дейности;
 • Защита интересите на дружеството в съдебни процеси, образуване и водене на заповедни производства и на изпълнителни дела за събиране на вземания;
 • Други казуси от материята;