Облигационно право

Адвокат Желев предлага консултации и процесуално представителство при:

 • Изготвяне на всякакви видове договори /покупко-продажба, наем, залог, влог, дарение и т.н./, споразумения, съглашения, спогодби, предварителни и окончателни договори, нотариални актове, пълномощни, декларации, удостоверения, правни становища, анализи и други документи;
 • Преддоговорни отношения и подготовка за сключване на договори - водене на преговори, изготвяне на съпътстваща документация, сключване на договори;
 • Изпълнение на договори;
 • Неизпълнение на договори - съдействие при пълно неизпълнение, закъсняло или некачествено изпълнение, договорна и деликтна отговорност;
 • Разваляне на договори поради неизпълнение;
 • Прогласяване на нищожност и унищожаемост на правни сделки;
 • Процесуално представителство при спорове във връзка с изпълнението, изменението и прекратяването на договори, както и отговорността по неизпълнените договори – обезщетения и неустойки;
 • Съдебни искове. Иск за разваляне на договори поради неизпъление. Иск за обявяване на сключен предварителен договор за окончателен. Иск за неоснователно обогатяване. Иск за непозволено увреждане. Павлов иск за обявяване за недействителни действия на длъжника, увреждащи кредитора. Иск за отмяна на дарение и др. облигационни искове;
 • Обезпечения - запор/възбрана и принудително изпълнение за парични вземания;
 • Екзекватура - признаване на чуждестранни съдебни решения за задължения;
 • Други казуси от материята;