Събиране на вземания и изпълнително производство

Адвокат Желев предлага консултации и процесуално представителство при:

 • Процесуално представителство за снабдяване с изпълнителен лист;
 • Заповедно производство за издаване на заповед за изпълнение или на заповед за незабавано изпълнение и снабдяване с изпълнителен лист;
 • Представителство и защита на длъжници по заповедни произовдства;
 • Представителство и защита на длъжници в производства по чл. 422 ГПЛ;
 • Преговори за извънсъдебно събиране на вземанията;
 • Образуване и водене на изпълнително дело - съдействие за събиране навземания от фирми или физически лица, чрез държавен или частен съдебен изпълнител, извършване на действия по проучване на имущественото състояние на длъжника и обезпечаване на вземанията на кредитора по изпълнителни дела, чрез налагане на запори и възбрани на имущество и вземания на длъжници, като запор на трудово възнаграждение, на банкови сметки, на МПС, на вземания от трети лица, на движими вещи, възбрана на недвижими имоти, опис на имущество, публична продан на имущество на длъжника;
 • Спиране и прекратяване на изпълнителни дела;
 • Възражения и частни жалби в заповедни производства за защита правата на длъжника;
 • Обжалване действията на съдебен изпълнител;
 • Защита при поръчителство и солидарна отговорност;
 • Други казуси от материята;