Трудово право

Адвокат Желев предлага консултации и процесуално представителство при:

  • Трудово-правни въпроси на граждани и фирми;
  • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, правилници за вътрешен трудов ред, заповеди за назначаване и преназначаване, за командировка, документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения и друга документация във връзка с трудовото правоотношение;
  • Сключване и прекратяване на трудови правоотношения;
  • Консултации на работници/служители по трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения и други;
  • Консултации на работодатели, във връзка с реализирането на дисциплинарната и имуществената отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намалено работно време и други;
  • Съдействие и водене на преговори за извънсъдебно разрешаване на трудови спорове, между работодатели и служители/работници. Изготвяне на споразумения;
  • Процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с уволнения и съкращения, незаконни уволнения и възстановяване на работа, неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения по КТ, включително за трудова злополука и професионално заболяване, неизплатени командировъчни пари, невнесени осигурителни вноски, неизготвена документация и непопълнена трудова книжка, оспорване законността на дисциплинарни наказания по КТ, реализиране на пълна или ограничена имуществена отговорност на работници/служители и др.;
  • Други казуси от материята;