Приемане и отказ от наследство

Приемане на наследството

Наследството се придобива с приемането му. Приемането може да бъде изрично- с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството, като в този случай приемането се вписва в особена за това книга. Приемането може да бъде осъществено и чрез конклудентни действия, т.е. действия, от които може да се направи несъмнено заключение за намерението на наследника да приеме наследството, или когато укрие наследствено имущество. В последния случай наследникът губи правото на наследствен дял от укритото имущество.

До приемането на наследството лицето, което има право да наследява, може да управлява наследствените имущества и да упражнява владелчески искове за запазването им.

Наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават. Наследникът, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство.

По искане на всеки заинтересуван районният съдия, след като призове лицето, което има право да наследява, му определя срок, за да заяви приема ли наследството или се отказва от него. Ако в дадения му срок наследникът не отговори, той губи правото да приеме наследството.

Отказ от наследство

Отказът от наследството също се осъществява, като се подаде писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството. Отказът също се вписва.

Приемането и отказът, направени под условие, за срок или за част от наследството, са недействителни.

Когато наследникът умре, преди да е приел наследството или преди да се е отказал от него, всеки от неговите наследници може да приеме това наследство само ако приеме и наследството на своя наследодател; той може да се откаже от същото наследство, макар да е приел наследството на последния.

Подробна информация за отказа от наследство можете да откриете ТУК.